Algemene voorwaarden

Algemeen. 

 Voor de bezoekers van Personal Swim Training / Bath geldt:

1. Bezoekers van Personal Swim Training./Bath worden geacht zich aan de huisregels te houden. De aanwijzingen van het personeel stipt op te volgen.  2. Onder 'accommodatie' valt in dit reglement de horecagelegenheden/wachtruimten en het buitenterrein, waaronder de parkeerplaats en het buitenterras. 3. Onder 'bezoekers' worden verstaan gebruikers/huurders van de (onderdelen) van de accommodatie. 4. Geven binnen de accommodatie geen cursus, onderwijs of advies (tegen betaling) in de meest ruimen zin van het woord. 5. Gebruik van de accommodatie zonder hinder te veroorzaken bij/voor anderen. 6. Worden geacht na sluitingstijd de ruimten van Personal Swim Training /Bath te verlaten. Orde, veiligheid, rust en hygiëne. Voor bezoeker van Personal Swim Training /Bath geldt: 1. Het reglement is opgesteld om de orde, veiligheid, rust en hygiëne binnen de accommodatie en van eenieder die de accommodatie bezoekt, te waarborgen. 2. De accommodatie is voorzien van cameratoezicht, deze is bedoeld voor uw en onze veiligheid en het bewaken van onze eigendommen. Toegangen tot de accommodatie Voor bezoeker van Personal Swim Training./Bath geldt: 1. Zijn iedere vormen van ongewenste intimiteiten niet toegestaan. 2. In geval van calamiteiten de medewerkers van Personal Swim Training./Bath aan te spreken en op de hoogte te brengen van de calamiteit(en). De medewerkers zijn aanwezig op kantoor en/of de zwemzaal. 3. Kinderen onder de 9 jaar mogen uitsluitend de zwemzaal betreden onder begeleiding van een volwassene vanaf 18 jaar. 4. Het brengen als gevolg van een ziekte of andere medische aandoening, dienen vooraf melding te maken bij de medewerkers van Personal Swim Training./Bath. 5. Er zich bewust van te zijn dat er gebruik gemaakt wordt van camera's om op meerdere plekken toezicht te houden. Bij incidenten kunnen deze als ondersteunend materiaal worden gebruikt en aan politie en justitie te kunnen worden overgedragen. 6. Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt door het personeel van Personal Swim Training./Bath. 7. Entreebewijs of abonnementen zijn geldig tijdens de recreatieve openingstijden op de aangegeven tijden en datums. Het managementteam is bevoegd de openingstijden te wijzigen. 8. Het management van Personal Swim Training./Bath is bevoegd de accommodatie te sluiten indien noodzakelijk; zonder de les of activiteit te vergoeden aan klanten/ huurders. 9. Entreebewijzen zijn niet geldig in ruimten die aan derden zijn verhuurd en als zodanig zijn aangeduid. 10.Betreden van de accommodatie in de daarvoor bestemde kleding die representatief is voor de betreffende activiteit. 11.Dienst en technische ruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers. 12.Medewerkers van Personal Swim Training./Bath zijn gerechtigd bezoekers van wie zij vinden of vrezen dat zij de orde, rust e/o veiligheid binnen de accommodatie verstoren, de toegang tot de accommodatie te; ontzeggen zonder dat Personal Swim Training./Bath tot enige vergoeding is gehouden. 13.Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen naar de accommodatie. 14.In de accommodatie is het niet toegestaan om foto/ film opnamen te maken, zonder schriftelijke toestemming van het managementteam. Roken. Voor bezoeker van Personal Swim Training./Bath geldt: 1. Het pand van Bath is geheel rookvrij. Roken is alleen toegestaan in het aangewezen gebied in de buitenruimte(s). Verblijf in recreatieruimten Voor bezoeker van Personal Swim Training./Bath geldt: 1. Het aan- en uitkleden en opbergen van kleding dient gescheiden uitgevoerd te worden zoals aangegeven en vermeld op de instructieborden die door het personeel van Personal Swim Training./ Bath worden verstrekt of aangegeven. 2. Bezoekers kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke kleedkamers, als de situatie daar naar het oordeel van de medewerkers Personal Swim Training./Bath om vraagt. 3. Het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje, douchecel of toilet is niet toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn ouders e/o verzorgers die hun kinderen begeleiden. 4. Het onnodig aanwezig zijn in de kleedruimten is niet toegestaan. 5. Het is niet toegestaan om in het gebouw te skeeleren e/o te sporten anders dan in de daarvoor aangewezen ruimte. 6. Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties in de recreatieruimten te nuttigen 7. Het is niet toegestaan om met geluidsapparatuur Personal Swim Training./Bath te betreden. 8. Personen zonder zwemdiploma mogen het zwembad alleen betreden met door het personeel van Personal Swim Training./Bath goedgekeurd drijfmateriaal en onder begeleiding van een volwassene (>18 jaar) die zwemvaardig is. 9. Er mag alleen gebruikt gemaakt worden van zwembad en/of spa faciliteiten die op dat moment zijn opengesteld voor publiek. 10.Het zwembad en spafaciliteiten mag alleen op blote voeten of op speciaal daarvoor bestemd schoeisel betreden worden. 11.Het gebruik van ballen en ander spelmateriaal in het zwembad mag alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel. 12.Het gebruik, bezit en/of onder invloed zijn van alcohol/drug(s) is in het zwembad en buitenterras niet toegestaan. 13.Het is niet toegestaan om voorwerpen mee te nemen die lichamelijk letsel zouden kunnen veroorzaken zoals; steekwapens, injectiespuiten (met uitzondering van medische noodzakelijke epipen of insuline spuit.) en drugs. Aansprakelijkheid Voor de bezoekers van Personal Swim Training./Bath geldt: 1. Het betreden van de accommodatie is geheel voor eigen risico. 2. Personal Swim Training./Bath aanvaardt geen (contractuele en/of buitencontractuele) aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie, behoudens voor zo ver ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Personal Swim Training./Bath en/of het management van Personal Swim Training ./Bath. Personal Swim Training./Bath is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. 3. Voor zover Personal Swim Training./Bath geen beroep toekomt op voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is Personal Swim Training./Bath ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. 4. Personal Swim Training./Bath adviseert bezoekers voor het opbergen van eventuele waardevolle bezittingen gebruik te maken van de aanwezige lockers. Het gebruik van de lockers is kosteloos en geschiedt geheel voor eigen risico. 5. Bezoekers dienen in de accommodatie gevonden voorwerpen onmiddellijk af te geven aan de medewerkers van Personal Swim Training./Bath. 6. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Personal Swim Training./Bath en/of schade toebrengen aan bezittingen van Personal Swim Training./Bath worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald. 7. Het gebruiken of in bezit hebben van verdovende middelen in de accommodatie is niet toegestaan. 8. Van strafbare feiten wordt er altijd aangifte gedaan bij de politie. Klachten 1. Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van Personal Swim Training./Bath om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunnen u dat doen middels mailcontact via info@bathgeldrop.nl Toegang ontzegging. De bezoekers van Personal Swim Training./Bath geldt: 1. Niet na leven van de huisregels. 2. Het niet opvolgen van de inducties van de medewerkers van Personal Swim Training./Bath. 3. Het vermoede van onder invloed zijn van drank of drugs. 4. Gevaar vormen voor het personeel of andere bezoekers. 5. Blijk geven van strafbare, gevaarlijke, en of onhygiënische gedrag. Aanvullende reglementen/voorwaarden. De bezoekers van Personal Swim Training./Bath geldt: 1. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement, of algemene voorwaarden niet voorzien, behoudt het management Personal Swim Training./Bath zich het recht voor mondeling en/of schriftelijke aanvullende regels te stellen waarvan de bezoekers zijn gebonden.